วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดี