รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 4 (7/7/64)

รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 4 (7/7/64)
รูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นไปในรูปแบบผสมผสาน ทั้งการเรียนโดยจัดส่งเอกสาร (On hand) การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต แบบ real time (On line) และ การเรียนรู้ผ่าน DLTV หรือ Digital TV (On air) 
13 ก.ค. 64 | รับชม : 301 ครั้ง