รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 4 (9/7/64)

รายงานการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 4 (9/7/64) รูปแบบการเรียนการสอนจะเป็นไปในรูปแบบผสมผสาน ทั้งการเรียนโดยจัดส่งเอกสาร (On hand) การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต แบบ real time (On line) และ การเรียนรู้ผ่าน DLTV หรือ Digital TV (On air) 
13 ก.ค. 64 | รับชม : 317 ครั้ง