ประกาศเปิดเรียน

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ได้ประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนทางไกลตั้งแต่ วันที่ 4-14 มกราคม 2565 และให้เปิดเรียนในรูปแบบ On-Site ในวันที่ 17 มกราคม 2565
                   โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุงได้กำหนดมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอน      ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ในรูปแบบ On-site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามรายละเอียด  ดังนี้
  1. กำหนดการเปิดเรียนรูปแบบ On-Site ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
  2. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มในการเรียนเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
2.๑ นักเรียน กลุ่มที่ 1 นักเรียนที่มีสมาชิกในบ้านได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ครบ ๒ เข็ม ให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
2.๒ นักเรียน กลุ่มที่ 2 นักเรียนที่มีสมาชิกในบ้านได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ยังไม่ครบ ๒ เข็ม ให้เรียนรู้ที่บ้านด้วยรูปแบบ Online, On demand , On hand จนกว่าจะมีประกาศแจ้งเพิ่มเติมจากทางโรงเรียน
3. นักเรียน กลุ่มที่ 1 ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK ในวันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 14.00 - 15.30 น.
4. ให้ผู้ปกครองนักเรียนติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนhttps://samuharatbumrung.ac.th หรือทางกลุ่มไลน์ห้องเรียนของนักเรียน
11 ม.ค. 65 | รับชม : 316 ครั้ง