ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 0 1 1
ข้าราชการครู 4 5 9
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 0 0 0
ลูกจ้างประจำ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 0 0
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 4 5 9
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 5 10 15
รวมทั้งหมด 5 10 15