ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 0 1
ข้าราชการครู 5 6 11
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 0 1 1
ลูกจ้างประจำ 0 1 1
ลูกจ้างชั่วคราว 1 0 1
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 5 7 12
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 8 11 19
รวมทั้งหมด 8 11 19